Home
Red Vulva is momenteel bezig met een inzamelingsactie. Steun ons hier!
Naamloos-3 Stichting Red Vulva
Oostzeedijk 90
3063 BG Rotterdam
info@redvulva.nl IBAN NL88 INGB 0006
KVK 83937730

Algemene voorwaarden doneren aan Stichting Red Vulva

 

U zult doneren aan de stichting zonder winstoogmerk Red Vulva, statutair gevestigd te Rotterdam, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer KVK 83937730. Stichting Red Vulva is een patiënten-stichting zonder winstoogmerk.

 

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.rwedvulva.nl aan Stichting Red Vulva wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. Stichting Red Vulva behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

 

Rechten en plichten van Stichting Red Vulva

Elke betaling die via www.redvulva.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Stichting Red Vulva en zal door Stichting Red Vulva worden aangewend voor de doelen die op de website beschreven staan. Zijnde een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van Stichting Red Vulva. Restitutie is niet mogelijk. Stichting Red Vulva neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Stichting Red Vulva bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

 

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Stichting Red Vulva de donatie zal aanwenden voor een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van Stichting Red Vulva. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

 

Privacy

Stichting Red Vulva verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Red Vulva verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van Stichting Red Vulva (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Juridisch

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad van de daarmee corresponderende producten of diensten strekt. De disclaimer op de website van ARTIS is onverkort van toepassing.